เทศบัญญัติ 

 หัวข้อ วันที่ 
เทศบัญญัติตลาด2559 download -
เทศบัญญัติจำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ2559 download  
เทศบัญญัติจำหน่าย-สะสมอาหาร2559 download  
เทศบัญญัติกำจัดขยะมูลฝอย2559 download  
เทศบัญญัติการทำลายแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย2559 download  
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2559 download  
เทศบัญญัติการควบคุมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม2559 download