หัวข้อ วันที่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ชาวดงขุยรวมใจ รวมพลัง ต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2562
-
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2562 “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์”
 
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ประจำปี 2562
 
โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
 
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2562
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562
 
โครงการรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดต่างๆ ประจำปี 2562