E - PlanNACC

 หัวข้อ วันที่ 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA 2561 download -
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน download  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 download