ประกาศอื่นๆ

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 download  
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดงขุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 download  
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ในเขตเทศบาล download  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 download -
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 download  
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) download  
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุกจริตและประพฤติมิชอบ download  
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน download  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลดงขุย 2561 - 2564 download  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศง2561 download  
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดงขุย download  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 download  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา download  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 download  
พรบ.เทศบาล download  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา download