ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หัวข้อ วันที่
   
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) -
   
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 download 19 ก.ย.66 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 download  
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 download  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) download  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร download