แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 หัวข้อ วันที่ 
   
การรายงานเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 download  6 มี.ค. 67
การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 download 18 ก.ค. 66
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 download  18 เม.ย. 66
การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 download  3 เม.ย. 66
การรายงานงบแสดงผลการดำนเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 download  4 ม.ค. 66
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 download 11 ก.ค. 65 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 download  29 มี.ค. 65 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 download  
การรายงานเพื่ออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 download  
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 download   
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ถึง เดือน มีนาคม 2564 download  
การรายงานเพื่ออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 download  
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 download -
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 download  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download