ที่ตั้งอาณาเขต

     เทศบาลตำบลดงขุย  ตั้งอยู่ท้องที่  หมู่ที่  1  ตำบลตะกุดไร  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ตรงเชิงสะพานห้วยดงแขมด้านตะวันตก  ตามแนวเส้นตั้งฉาก  400  เมตร  เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  สายตะพานหิน-เพชรบูรณ์  ตรง  กม.  35.500  ตามแนวเส้น  ตั้งฉาก  400  เมตร

ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินสาย ตะพานหิน-เพชรบูรณ์  ตรง  กม.  35.500  ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  สายตะพานหิน-เพชรบูรณ์  600  เมตร

ด้านใต้  จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ห่างศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  สายตะพานหิน-เพชรบูรณ์  ตรงเชิงสะพานห้วยดงแขมด้านตะวันตก  ตามแนวเส้นตั้งฉาก  600  เมตร

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่  1

มีเนื้อที่    2.058  ตารางกิโลเมตร   ( 1,286.25  ไร่ )

จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย

   ตำบลดงขุย   ประกอบด้วย

      หมู่ที่  2  บ้านดงขุย (ทั้งหมู่)

      หมู่ที่  3  บ้านสว่างเนตร  (บางส่วน)

      หมู่ที่  14  บ้านดงขุยเหนือ  (บางส่วน)

   ตำบลตะกุดไร ประกอบด้วย

     หมู่ที่  1  บ้านตะกุดไร (บางส่วน)

     หมู่ที่  9  บ้านสันติสุข (บางส่วน)

เขตรับผิดชอบ เทศบาลตำบลดงขุย  ประกอบด้วยชุมชน  9  ชุมชน  ดังนี้

       1.  ร่วมกิจพัฒนา

       2.  มุ่งมั่นพัฒนา

       3.  อสม.ประสานใจพัฒนา

       4.  ร่วมใจพัฒนา

       5.  รักษ์ดงขุย

       6.  รวมใจดงขุย

       7.  ภูมิพลังพัฒนา

       8.  ร่วมใจสามัคคี

       9.  รวมพลังไทหลังวัด

 

สภาพภูมิประเทศ

       สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลดงขุย  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  บริเวณนี้มีคลองที่สำคัญคือคลองบุษบงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกคลองสายนี้เป็นแหล่งระบายน้ำที่สำคัญของชุมชนด้วย

 

สภาพภูมิอากาศ

       ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลดงขุย  มี  3  ฤดู  คือ 

-  ฤดูร้อน   ระหว่างเดือนมีนาคม   ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ   27  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  39  องศาเซลเซียส

-  ฤดูฝน  ระหว่างเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคมรวม   5   เดือน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ   27  องศาเซลเซียส   ฝนตกซุกที่สุดระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

-  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์   รวม  4  เดือน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  10-15  องศาเซลเซียส  เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  จึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน  และหนาวจัดในฤดูหนาว

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

1.  การคมนาคม

       เทศบาลตำบลดงขุย  มีถนนสายหลัก คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่  113  ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร โดยผ่านอำเภอ ชนแดน ประมาณ 15 กิโลเมตร และมุ่งไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และมีทางหลวงชนบทแยกเข้าสู่ตำบลตอนในของตำบลดงขุย ระบบถนนภายในเขตเทศบาลมีลักษณะวนเวียนเข้าไปในพื้นที่ชุมชนมีทางแยกเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมาย  การบริการขนส่งของตำบลดงขุยประกอบด้วย  รถโดยสารระหว่างจังหวัด  ได้แก่  รถสายนครสวรรค์ – เพชรบูรณ์  และสายหล่มสัก-ตะพานหินผ่านเทศบาลฯตลอดวัน นอกจากนี้มีบริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถตู้ 12-15 ที่นั่งให้บริการประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

2.  การไฟฟ้า

       เทศบาลตำบลดงขุย  ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดนสามารถใช้บริการไฟฟ้าได้ครบทุกครัวเรือน  และมีบริการไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  113  และในตรอก  ซอย  สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

3.  การประปา

       การประปาในเขตเทศบาลตำบลดงขุย  ยังขยายไม่ครบทุกครัวเรือน  ประชาชนยังใช้น้ำบาดาลเป็นจำนวนมาก  เมื่อขาดแคลนน้ำ  เทศบาลตำบลดงขุย  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการจัด  รถบรรทุกน้ำบริการแก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 

4.  การสื่อสาร

       -  ในเขตเทศบาล  มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการประชาชน

       -  มีชุมสายโทรศัพท์  จำนวน  1 แห่ง

5.  การป้องกันอัคคีภัย

       เทศบาลตำบลดงขุยมีรถยนต์ดับเพลิง   2   คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ  2   คัน  เคมีดับเพลิง   50   ชุด  มีที่จอดรถดับเพลิงที่อาคารสถานีดับเพลิงภายในสำนักงาน  ใช้แหล่งน้ำดับเพลิงจากบ่อน้ำของทางเทศบาลตำบลดงขุยเอง  ป้องกันและระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบริการช่วยเหลือ   ประชาชนได้ทันท่วงที

6.  ที่ทิ้งขยะ

       ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลดงขุยมีที่ตั้งไปทางโรงเรียนดงขุยวิทยาคมไปประมาณ  3  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  12  ไร่  โดยอยู่นอกเขตเทศบาล  การกำจัดขยะใช้วิธีฝังกลบ  มีบ่อฝังกลบ  จำนวน  3  บ่อ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอย่างเพียงพอสามารถเป็นศูนย์กลางการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

7.  โรงฆ่าสัตว์

       เทศบาลตำบลดงขุยยังไม่มีโรงฆ่าสัตว์   ยังคงออกอาชญาบัตรให้เอกชน

8.  ตลาดสด

       ตลาดสดมีอยู่จำนวน  1  แห่ง  เป็นตลาดสดของเอกชน  ตลาดสดของเอกชนอยู่ในสภาพที่ปรับปรุงแล้ว  ส่วนตลาดสดของเทศบาลนั้น  ยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการก่อสร้างตลาดสดได้

9.  การสาธารณสุข

       -   สถานีอนามัยบุ่งคล้า 

       -   เทศบาลตำบลดงขุยมีคลีนิคเอกชนจำนวน  5  แห่ง

       -   สถานีอนามัยตะกุดไร  (เขตการบริการ)