ประกาศคลัง

 หัวข้อ วันที่ 
   
ปี2567  
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2567 download    
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 download    
   
ปี2566  
   
การประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดงขุย ครั้งที่2 download     
การประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดงขุย ครั้งที่1 download     
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566 download     
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 download    
   
   
ปี2565  
   
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ลำดับที่ 389 - ลำดับที่ 582 download    
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ลำดับที่ 195 - ลำดับที่ 388 download   
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 194 download   
   
ปี2564  
   
การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน download    
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 1-277 download   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 278-582 download   
   
ปี2563  
   
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ครั้งที่ 1 download   
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ครั้งที่ 2 download   
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ครั้งที่ 3 download   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศครั้งที่ 1  download   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศครั้งที่ 2  download  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศครั้งที่ 3  download