ประกาศคลัง

 หัวข้อ วันที่ 
   
ปี2567  
   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 download    
   
ปี2566  
   
การประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดงขุย ครั้งที่2 download     
การประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดงขุย ครั้งที่1 download     
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566 download     
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 download    
   
   
ปี2565  
   
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ลำดับที่ 389 - ลำดับที่ 582 download    
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ลำดับที่ 195 - ลำดับที่ 388 download   
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 194 download   
   
ปี2564  
   
การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน download    
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 1-277 download   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 278-582 download   
   
ปี2563  
   
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ครั้งที่ 1 download   
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ครั้งที่ 2 download   
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ครั้งที่ 3 download   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศครั้งที่ 1  download   
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศครั้งที่ 2  download  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศครั้งที่ 3  download