การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง/การใช้เครื่องขยายเสียงในงานต่างๆ download

การรับชำระภาษีป้าย download

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ download

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน download