มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 หัวข้อ วันที่ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม download  
Do’s and Don’ts download  
รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  download  
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น download -
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น download  
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น download  
การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos_Dont download