เทศบาลตำบลดงขุย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในเขตเทศบาล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลดงขุยนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเทศบาลจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลดงขุย ดังนี้“คนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา” โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ได้รับบริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่มีคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีกันและเป็นพลังพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญ ซึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งผลให้เทศบาลตำบลดงขุยสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด