อัตรากำลัง

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

__________________________________

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 

 

 

__________________________________

 

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

 

__________________________________

 

 

ปรับปรุงแผ่นอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)