ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการเทศบาลตำบลดงขุย

 

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 


          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรองรับ "สิทธิได้รู้" ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยมีแนวคิดหลักการเพื่อ

 
          1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 


          2. รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ 
             - สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
             - สิทธิในการตรวจดูข้อมูล 
   - สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู 
            - สิทธิในการขอรับสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
            - สิทธิในการขอดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากหน่วยงานของรัฐ 
            - สิทธิการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนภายในเวลาที่กำหนด 
            - สิทธิในการร้องเรียน 
            - สิทธิในการอุทธรณ์ 


        3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ จะต้องสามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยยกเว้นจะมีได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

ประกาศคระกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงขุย

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลดงขุย

มาตรา 7

     1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

     2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

     3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

     5. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯลฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

   

มาตรา 9

     1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

     2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7(4)

     3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

     4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบถึงสิทธิหรือหน้าที่ของเอกชน

     5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

     6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ

     7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีฯ

     8. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9(8)

          1) ประกาศประกวดราคา และราคากลาง

          2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

          3) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ