19 เมษายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงขุย เขตเลือกตั้งที่ ๑ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 
ในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566
www.dongkhui.go.th