12 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕