9 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15