18 เมษายน
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดงขุย ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดงขุย
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)