ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดงขุย ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดงขุย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดงขุย (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)