แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หัวข้อ วันที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) download  
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 download -
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 download  
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 download  
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 download  
แบบ ผ. 02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 download  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หัวข้อ วันที่
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5-2566 download  15 ก.ย. 66
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8-2566.pdf download 31 ส.ค.66
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 2-2566.pdf download 21 ส.ค.66
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง 4-2566.pdf download 21 ส.ค.66
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2566.pdf download 11 ส.ค.66
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2566.pdf download 11 ส.ค.66
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566 download 11 ส.ค.66
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7-2566 download 18 ก.ค. 66
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 2566 download 18 ก.ค. 66 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 2566 download  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 2566 download  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 download  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 download  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที 4/2565 download  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที 3/2565 download  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที 1/2565 download  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที 1/2566 download  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที 3/2566 download  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที 3/2566 download  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) download  

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

 

 

__________________________________

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หัวข้อ วันที่
   
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) -
   
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 download 19 ก.ย.66 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 download  
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 download  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) download  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร download