คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 940/2564
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
#ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน เว้นเเต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่