#คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1072/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
‼️‼️ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์จากทุกจังหวัดจะต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก หรือครบตามเกณฑ์ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด หรือต้องมีผลการตรวจโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง
- ฉีดวัคซีน 1 เข็มกักตัว 10 วัน หรือเท่าที่อยู่ในจังหวัด
-ฉีดวัคซีน 2 เข็มมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน กักตัว 7วัน หรือเท่าที่อยู่ในจังหวัด
-หากไม่ได้รับวัคซีนและมีผลการตรวจโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ให้กักตัว 14 วันหรือเท่าที่อยู่ในจังหวัด