คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1095/2564
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง การผ่อนปรนมาตรการ การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์