E - PlanNACC

 หัวข้อ วันที่ 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA 2561 download -
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน download  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 download  

 

 

แผนการดำเนินงาน

 หัวข้อ วันที่ 
   
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 download  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 download  
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 download 28 พ.ย.66
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2566 25-4  download  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงขุย แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566  download  
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก  download  
แผนการดำเนินงาน แก้ไข 1-2566 download  
แผนพัฒนาฯ 66-70 แก้ไข 1-2566 download  
แผนพัฒนาฯ 66-70 เปลี่ยนแปลง 1-2565 download  
แผนพัฒนาฯ 66-70 เพิ่มเติม 3-2565 download  
แผนพัฒนาฯ 66-70 เพิ่มเติม 4-2565 download  
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 download  
แผนการดำเนินงาน 2566 download  
แผนการดำเนินงาน 2564 download  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 download  
รายงานการติดตามและประเมินผล2561 download -
แผนการดำเนินงาน2561 download  

 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 หัวข้อ วันที่ 
   
การรายงานเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 download  6 มี.ค. 67
การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 download 18 ก.ค. 66
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 download  18 เม.ย. 66
การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 download  3 เม.ย. 66
การรายงานงบแสดงผลการดำนเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 download  4 ม.ค. 66
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 download 11 ก.ค. 65 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 download  29 มี.ค. 65 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 download  
การรายงานเพื่ออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 download  
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564 download   
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ถึง เดือน มีนาคม 2564 download  
การรายงานเพื่ออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 download  
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 download  
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 download -
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 download  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download  

 

 โปรแกรมฟรีแวร์

 หัวข้อ วันที่ 
โปรแกรมเครื่องสแกนบัตร download -

 

ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ วันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567  download  10 มิ.ย.67
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567  download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567  download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567  download  
รายงานสรุปผลการดำเนินเการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567  download 20 ก.พ.67
รายงานสรุปผลการดำเนินเการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิการยน 2566  download 19 ธ.ค.66 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566  download 14 พ.ย.66 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม กันยายน 2566  download 19 ต.ค.66
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566  download 11 ส.ค. 66 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566  download 17 ก.ค. 66 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2566  download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564  download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 download  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน กันยายน 2564  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน สิงหาคม 2564  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน กรกฏาคม 2564  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน มิถุนายน 2564  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน เมษายน 2564  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2564  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน มกราคม 2564  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  download  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 download -
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 download -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน เมษายน 2563  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2563  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน เมษายน 2562 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน มกราคม 2562 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 download  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 download  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม 2561 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2560 download  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2560 download  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 download  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 download  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ ผ.ด.2) download  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download  
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2559 และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2560 download  
ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดงขุย download  
ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดงขุย download